Drop

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Akan Pano


widgets

Ekmek İsraf Etmeyin

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim

22 Haziran 2013 Cumartesi

AVUKAT HACİZ SIRASINDA GÖREVLİ DEĞİL!

Tepkiler:  Yalnızca İcra Memuru haciz mahallinde bulunabilir…

Birçoğumuzun bilerek veya bilmeyerek yaptığı hata sonradan bazı sıkıntıları da yaşatmaya gebedir. Özellikle borçlu alacaklı ilişkisinde bundan bahsetmek sanırım yanlış olmayacaktır. Zira zorlama yorumlar veya kanun mealini iyi analiz etmeme buna en bariz örnektir. Borçlunun borcunu ödeyememesi halinde alacaklı doğal olarak yasal yollara başvurarak alacağın cebri icra marifetiyle tahsilini sağlamaya çalışacaktır. 

Günümüzde ticari ve bankacılık ilişkilerinden kaynaklanan alacak meselesi çoğunlukla Avukatlar ile çözümlenmeye çalışılmaktadır.
Burada alacağa konu bono, senet, çek, sözleşme vb. hukuki ilişki doğuracak kıymetli kâğıtlar icraya intikal ettiği andan itibaren hukuki süreçte başlamış olacaktır. Dolayısıyla alacaklı borçlu ilişkisi bu meyanda ki hataların en çok yapıldığı somut örneklerdir. İzah edecek olursak; birçok uygulamada icra dairesindeki gerek iş yoğunluğu ve gerekse de henüz yetişmemiş icra memurlarının hatalarından kaynaklanan sorunlardır. 


Gerçi buna bir kısım hukukçu veya avukatları da dâhil etmek mümkündür. Çoğu haciz işlemlerinde haciz mahalline stajyer avukat, avukat kâtibi veya hukuk bürosu çalışanı gitmektedir. Peki, sorun nerede? Sorun hiçbir yetkisi olmadığı halde büro çalışanının haciz mahallinde bulunması ve üstelik haciz işlemine refakat etmesidir. Yani diğer bir anlatımla hiçbir yetkisi olmadığı halde haciz mahallinde bulunmak ve haciz işleminde etkin rol alarak haciz memuruna refakat etmek hukuken mümkün değildir. 

Gerçi büro çalışanının “hazirun" olarak bulunmasının hukuken sakıncası olmadığı söylense de üst mahkeme kararları bunu aksi yönde hüküm kıldığı görülmektedir. Kaldı ki yüksek mahkemenin bir kararı çok tartışılacak bir hüküm içermektedir. 

Bu sonuca göre Avukat, Stajyer Avukat ve Avukat Katibi dahi haciz mahalli olan konuta giremez demektir. Şimdi bu durumda birçok haciz işleminin hukuka aykırı olarak yapıldığı sonucu ortaya çıkmaktadır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 14.03.2011 tarih, 2009/3133esas, 2011/3082 sayılı kararında avukatın hacizde görevli olmadığına hükmederek TCK’nun 265/2.maddesi ve fıkrası uygulanarak fazla ceza veren esas mahkeme kararını bozdu.

Yargıtay’ın bu kararı ile yürürlüğe giren ve icra iflas kanununda değişiklik yapan 6352 sayılı yeni yasanın hükümleri birleştiğinde  haciz mahallinde sadece icra memurunun görevli olduğu, avukatın görevli olmadığı ve haciz mahallinde bulunmasının sakıncalı bulunduğu kanunen ilan edilmiş oldu.

Yeni uygulama ile İİK’nın hacizle ilgili kanun maddelerini yürütmeye ve uygulamaya sadece icra memuru yetkili ve görevli.  Bu  sebeple yanında kolluk kuvveti bile olsa avukatların ev hacizlerinde evin içine girmeleri ve hacze müdahil olmaları kanunen mümkün olmadığı için konut dokunulmazlığı’nın da ihlali anlamına geliyor. (Kaynak: http://yenicekkanunu.wordpress.com/2012/09/01/yargitay-karariavukat-haciz-sirasinda-gorevli-degil/)

T.C. Anayasası
21. Madde
B. Konut Dokunulmazlığı
Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.
YENİ BLOG YAYINDA
TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ
TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ

Bizi Takip et

Facebook Takip et

Şimdi Saat

UYARI

UYARI: Mesaj gönderirken adınızı, soyadınızı mutlaka yazınız. Görüş, öneri ve şikayetlerinizi uzun yazmamaya özen gösteriniz. Özel isteklerde (Dilekçe vb. gibi) bulunmayınız, isteğiniz karşılanmaz.TÜKETİCİNİN SESİ blogspot.com