Drop

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Akan Pano


widgets

Ekmek İsraf Etmeyin

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim

10 Nisan 2012 Salı

Konut kredisi kesintilerini ve kredi kartı aidatını geri alabilirsiniz...

Tepkiler:  
KONUT KREDİSİ
  1. Konut Kredisini Yeniden yapılandırma.
  2. Konut Kredisi Sözleşmesinde (Sigorta, Dosya Masrafı, İpotek Fekki, Kredi Mevduat Hesabı vd.) Alınan Ücretler.
  3. Konut Kredisinde Kalan Borcunun Tamamının Kapatılması, erken ödeme.(Banka sabit faizli konut kredisinde kalan borcun tamamının borçlu tarafından kapatılması halinde % 2 erken ödeme bedeli kesintisi yapma hakkı vardır.)

  1. Konut Kredisini Yeniden Yapılandırma,
  2. Konut Kredisi Sözleşmesinde (Sigorta, Dosya Masrafı, İpotek Fekki, Kredi Mevduat Hesabı vd.) Alınan Ücretler.

Konut Kredisini günün koşullarına göre düşük faiz üzerinden yeniden yapılandırmak mümkündür. Banka kalan borç miktarını düşük faiz üzerinden yeniden yapılandırma esnasında hiçbir isim altında ücret kesintisi yapamaz. Şayet banka “Refinansman bedeli, Kredi Yeniden Yapılandırma bedeli, Sigorta, Dosya Masrafı, İpotek Fekki vd.” adlar altında bir kesinti yapmış ise bu bedel kesintilerinin yapılması haksız ve hukuksuzdur.
(Not: DASK Sigorta Kesintisi Yapılabilir.)

Ayrıca birçok banka sözleşmenin ve diğer işlemlere ilişkin belgenin onaylı bir nüshasını tüketiciye verme yükümlülüğü vardır. Görevliden mutlaka isteyiniz. Banka bu belgeleri vermekten imtina edemez.

Bu durum ile karşılaştığınızda şu yolu izlemelisiniz. (A ve B şıkları için geçerlidir.)

1.    Banka Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılı “İHTARNAME” gönderilmelidir. Bunun ispatlanabilir şekilde olması gerekir. (E- Posta, Faks ve İadeli Taahhütlü Mektup) Önerimiz, İadeli Taahhütlü Mektup şeklinde olmasıdır.
2.    İhtar’a rağmen olumlu bir gelişme olmaz ise; o zaman aşağıdaki mercilere başvurabilirsiniz.
2.1.        Şikâyetin parasal değeri 2012 yılı için, 1.161,87.-TL’nin altında ise ikametinizin bulunduğu yer veya banka genel müdürlüğünün bulunduğu yer hakem heyetine başvurabilirsiniz.
2.2.        Hakem heyetleri İlçelerde Kaymakamlıklarda, İllerde ise Valilik bünyesindeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinde bulunmaktadır. Buraya müracaat ederken dilekçenize ek olarak iddianızı ispatlayacak resmi belgelerinde eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca buraya müracaatlarda hiçbir harç ve masraf alınmamaktadır.
2.3.        Şikâyetinizin parasal değeri 2012 yılı için, 1.161,87.-TL’nin üzerindeki bir bedel ise o zaman Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilirsiniz. Buraya müracaatlarda HMK’nın son değişikliğine istinaden “peşin avans bedeli” adı altında bir ücret ödemek durumundasınız.
2.4.        Tüketici Mahkemesi’nin bulunmadığı yerlerde aynı sıfatla “Asliye Hukuk Mahkemesi”ne başvuruda bulunabilirsiniz.
2.5.        Hakem heyetinin kararlarına karşı 15 gün içinde tarafların itiraz etme hakkı vardır. Bunu bir üst merci olan Tüketici mahkemesine yapılması gerekir. Tüketici Mahkemesi’nin kararı nihaidir.
2.6.        Tüketici Mahkemesi’nin kararlarına karşıda 15 gün içinde (Gerekçeli Kararın Taraflara Tebliğinden itibaren) Yargıtay’a Temyiz başvurusunda bulunulabilir.

İHTARNAME ÖRNEĞİ;

İHTARNAME

İhtar Edilen
Muhatap                               : ......................... BANKASI A.Ş.
Adres                                    : (Buraya Bankanın Genel Müdürlük adresini yazınız.)

İhtar Eden (Keşideci)         : (Buraya adınız ve soyadınızı yazınız.)
Adres                                    : (Buraya adresinizi yazınız.)
İhtar Tarihi                         : …../……/2012
İhtarın Konusu                  : Kredinin yeniden yapılandırılması nedeniyle banka tarafından “ödeme planı değişikliği”  ve “erken ödeme bedeli” adı altında toplam olarak ………………. .-TL alınan bedelin tarafıma iadesinin ihtarı.
Açıklamalar                         :
1.    Bankanızın ……………. Şubesinde …./…./20…. Tarihinde, % ……. aylık faiz ve ……. ay vade ile ……………… kredisi olarak ………………….. .-TL kredi aldım.
2.    Aldığım kredinin düzenli olarak taksitlerini öderken, kredi faizlerinde oluşan düşüşlerden faydalanmak için bankanıza yeniden yapılandırma isteğiyle müracaatta bulundum.
3.    Ancak, bankanız benden bu yeniden yapılandırma esnasında hiçbir ön bilgi vermeden ve sözleşme de açık olarak belirtilmemesine rağmen “% 2 erken ödeme bedeli” ve  “ödeme planı değişikliği” adı altında “…………….. .-TL” toplam bedel kesintisi yapmıştır. (31.Mayıs.2007 tarih RG:26538 sayılı yönetmelik ile 4077/10- B Maddesi) Alınan bu bedel haksız ve hukuksuzdur. Zira benzer kredi nedeniyle Ankara 7. Tüketici Mahkemesinin 2010/858 Esas ve 2011/309 K. Sayılı kararı ile bankanın aldığı bedelin iadesine karar vermiştir. Kaldı ki bu somut olay neticesinde Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2011/9823 Esas ve 2011/19204 K. Sayılı kararı ile yerel mahkemenin bu kararını onamış bulunmaktadır.
4.    Açıklanmaya çalışıldığı üzere bankanızın almış olduğu bedelin haksız ve hukuksuzluğu nedeniyle bunu tarafınızdan iadesini isteme hakkım doğmuştur. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/B ve 5582 Sayılı Konut Finansmanı Kanunu ilgili maddeleri hükümlerindeki haklarım saklıdır.
5.    Sayın muhatap; işbu nedenlerle tarafınızı İHTAR ederek, işbu ihtarın tarafınıza ulaştığı tarihten itibaren anılan bedel “………….. .-TL” nin tarafınızca alındığı tarihten, tarafıma ödeyeceğiniz tarihe kadar mevduat hesaplarına uygulanan en yüksek yasal faizin ilave edilerek toplamının tarafıma 7 gün içerisinde iade edilmesini, aksi durumda fazlaya dair taleplerimi de saklı tutarak yasal yollara başvurmak zorunda kalacağımı İHTAR ederim.
İhtar Eden (Keşideci)
(Adı, Soyadı ve İmza)
          
MAHKEMEYE BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ;

………………… (     ) TÜKETİCİ MAHKEMESİ
SAYIN HÂKİMLİĞİ’NEDavacı                        : …………………………………… (TC. Kimlik No: …………………………………. )
Adres                          : (Buraya adresinizi yazınız.)

Davalı                         : (Buraya Bankanızı yazınız.)
Adres                          : (Buraya Bankanın Genel Müdürlük adresini yazınız.)

Konu                           : Kredinin yeniden yapılandırılması nedeniyle banka tarafından “erken ödeme bedeli” ve “ödeme planı değişikliği” adı altında toplam olarak alınan ………………. .-TL bedelin; alındığı tarihten, davanın neticeleneceği tarihe kadar mevduat hesaplarına uygulanan en yüksek yasal değişken faizin ilave edilerek toplamının tarafıma iadesi isteminden ibarettir.

Açıklamalar                :
1.     ……………………….. Bankası, ……………………… Şubesinden …../…./20… tarihinde, % …… aylık faiz ve ………….. ay vade ile ……………. Kredisi olarak …………………….. .-TL kredi aldım.
2.     Aldığım bu kredinin taksitlerini düzenli olarak öderken, kredi faizlerinde oluşan düşüşten ben de yararlanmak için yeniden yapılandırma isteğiyle kredi aldığım bankaya başvurdum.
3.    Ancak, banka benden bu yeniden yapılandırma esnasında hiçbir ön bilgi vermeden ve sözleşmede de açık olarak belirtilmemesine rağmen “% 2 erken ödeme bedeli” ve “ödeme planı değişikliği” adı altında “…………….. .-TL” toplam bedel kesintisi yapmıştır. Alınan bu bedeller haksız ve hukuksuzdur.

Çünkü; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/5. Maddesi; “Tüketici, kredi verene borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Bu halde kredi veren tüketiciden her hangi bir isim adı altında, ek bir ödemede bulunmasını isteyemez…..”  Ve aynı Kanunun 6. Maddesi; “Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine  dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.
Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.
Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.
Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden,  standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez.
Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.” Hükmündedir.
4.     Zira benzer kredi nedeniyle Ankara 7. Tüketici Mahkemesinin 2010/858 Esas ve 2011/309 K. Sayılı kararı ile bankanın aldığı bedelin iadesine karar vermiştir. Kaldı ki bu somut olay neticesinde Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2011/9823 Esas ve 2011/19204 K. Sayılı kararı ile yerel mahkemenin bu kararını onamış bulunmaktadır.
5.     Davalı, Banka Genel Müdürlüğü’ne hitaben …../…./2012 tarihinde “İhtar” da bulunarak dava konusu alacak miktarının tarafıma yasal faizin ilave edilerek toplamının iadesi talebiyle başvurdum. Davalı bu ihtara olumlu yanıt vermemiştir.
6.     İşbu ikame olunan nedenlerle Sayın mahkemeye başvurmak zorunda kaldım.
Hukuki Sebepler                    :4822 ile değişik, 4077 Sayılı TKH. Kanun ve diğer ilgili tüm mevzuat.

Sübut Deliller             :Kredi sözleşmesi, taksit ödemeleri dekontu, ödeme planı değişikliği bedeli ödeme dekontu, banka sistem kayıtları, ihtarname, posta gönderi ekleri, tanık, bilirkişi incelemesi ve sair deliler.

Netice- i Talep                       :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerden ötürü;
1.     Ödeme Planı değişikliği ve erken ödeme bedeli adı altında “……………. .-TL” olarak alınan bedelin banka tarafından alındığı tarihten, davanın neticeleneceği güne kadar olan süreye; mevduat hesaplarına uygulanan en yüksek yasal değişken faizin ilave edilerek toplamının tarafıma iadesine
2.     Tüm yargılama giderlerinin davalı yan üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini Saygılarımla arz ve talep ederim.
Davacı
(Ad, Soyad ve İmza)


 
Ekler               :
1.Kredi Sözleşmesi,
2.Kredi taksit ödemeleri dekontu
3.İhtarname
4.Posta gönderi ekleri
5.Ödeme planı değişikliği ödemesi dekontu
Kredi kartı sözleşmesinde kart aidatı kesintisinin yapılacağına dair maddenin karşısında kabul ettiğinizi beyan eden bir imzalı şerhiniz yok ise banka kart aidatı bedeli kesintisini yapamaz. Üstelik standart tip matbu sözleşmelerde kart aidatını gösteren bir tablo bulunmaktadır. Bu tabloda kesinti bedelleri büyük puntolarla yazılı ve sözleşmenin alt kısmında kart müşterisinin adı, soyadı ve imzasının bulunduğu alan bulunmaktadır. Burada kart sahibinin imzasının bulunmasını bazı yargı makamları tüketicinin bilgisi dâhilinde kesinti yapılmaktadır deyip tüketici aleyhine karar vermektedirler. Dolayısıyla aynı benzerlikteki şikâyette yargı makamlarının ortak kararı ne yazık ki bulunmamaktadır.

Burada dikkat edilecek husus şudur. Mutlaka sözleşmenizin bir örneğini bankadan almalısınız. Daha sonra bunu iyice okuyup ona göre hareket etmelisiniz. Aksi halde sizden kesilen kart aidat bedelinin 20 katı fazlasını karşı tarafa avukat ve mahkeme masrafı olarak ödemek durumunda kalabilirsiniz.

Banka sözleşmesi hiç yok veya sözleşmenizde açıkça kart kesintisi yapılacağına dair açık bir madde yok ise bankanın yapmış olduğu kesintiye karşı itiraz etme hakkınız vardır. Çünkü yapılmamış bir sözleşme veya açıkça belirtilmemiş, kart sahibinin bilgisi ve onayı olmadan yapılmış bir kesinti söz konusu olduğundan yapılan kesintiyi bankadan geri isteme hakkınız bulunmaktadır. Buradan anlaşılacağı üzere kesintilerin yapılması için bankanın bir belge gösterme, ispat etme yükümlülüğü vardır. Geçmiş yıllara dönük olarakta talepte bulunabilirsiniz.

Haklı olduğunuza dair bir olgu oluştuysa aşağıdaki yolu izleyerek yapılan kart aidatı kesintisini geri almanız mümkün olabilmektedir. Bunun için;

1.    Sözleşme imzaladığınız halde banka sözleşmenin bir örneğini size vermediyse,
2.    Kredi kartı ödemelerinizi vadesiz mevduat hesabınızdan otomatik talimatla ödüyorsanız, bankanızdan bu belgelerin birer nüshasını yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla isteyiniz.
3.    Elde ettiğiniz bu belgeler ışığında yapılan kesintilerin tarafınıza iade edilmesi için BANKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ne hitaben yazılı olarak “İHTARNAME” gönderiniz. (Bunu E- Posta, Faks ve İadeli Taahhütlü Mektup şeklinde yapmalısınız.) Bankaya İHTAR gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu bağlamda bazı bankaların yapılan yazılı başvurulara olumlu yanıt verdiği bilindiğinden iadeli taahhütlü mektup ile başvuruda bulunmanızı önermekteyiz.
4.    Buna rağmen şikâyetiniz çözümlenmez ise, o zaman hakem heyetine başvuruda bulununuz.
5.    Hakem heyetleri İlçelerde Kaymakamlıklarda, İllerde ise Valilik bünyesindeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinde bulunmaktadır.
6.    Hakem heyetlerinin 2012 yılı için, 1.161,87.-TL’ye kadar olan kararları yasal süresinde (15 Gün) itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş ve mahkeme ilamı hükmünde olduğundan bahisle icra kabiliyetine haiz bulunmaktadır.

ÖNEMLİ NOT: Yukarıda verilen bilgiler yargı neticesi olmayıp, bilgilendirme amaçlıdır. Bu nedenle sorumluluk kabul edilmez.

Hazırlayan      : Mehmet İMREK 
(BU SİTEDE YAYINLANAN YAZI VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİNDEN KAYNAK GÖSTERİLMEDEN ALINTI YAPILAMAZ.)

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sayın Blog okuyucusu,
Yorumunuz denetlendikten sonra yayınlanacaktır.

YENİ BLOG YAYINDA
TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ
TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ

Bizi Takip et

Facebook Takip et

Şimdi Saat

UYARI

UYARI: Mesaj gönderirken adınızı, soyadınızı mutlaka yazınız. Görüş, öneri ve şikayetlerinizi uzun yazmamaya özen gösteriniz. Özel isteklerde (Dilekçe vb. gibi) bulunmayınız, isteğiniz karşılanmaz.TÜKETİCİNİN SESİ blogspot.com