Drop

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Akan Pano


widgets

Ekmek İsraf Etmeyin

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim

26 Şubat 2012 Pazar

On yıl ödediğiniz kredi kartı aidat bedellerini geri alabilirsiniz.

Tepkiler:  
Kredi kartı kullanıcıları, kendilerinden alınan kart aidat bedellerini bankalarından geri alabilirler. Daha önceden bu konuyla ilgili çeşitli mecralardan haberler kamuoyuna yansımıştı. Ancak tüketici olarak haklarımızı bilmediğimizden ve mücadele etmediğimiz bankalarca bilinmiş olacak ki kart aidatı adı altında haksız ve hukuksuz olarak bedel kesmeye devam etmektedirler.
Bu nedenle bankaların hukuk tanımaz uygulamasına karşı hareketsiz kalmamak lazımdır. Aşağıda yasal dayanaklarını belirttiğimiz, hak arama noktasında örnek dilekçe ile başvuracağınız mercileri de göstererek siz tüketicileri harekete geçmeye teşvik ediyoruz. Bir kere bankaların bu aidatları almalarına yasal dayanak teşkil eden bir kanun maddesi bulunmadığı gibi, alınmayacağına dair açık bir yasal madde de yoktur. Fakat gücünü Anayasa’nın 172. Maddesin de  alan ve “Özel Kanun” olan 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 1. Maddesi, amaç olarak; zayıf taraf olan tüketiciyi, güçlü taraf olan satıcıya karşı korumayı amaçladığından bahisle tüketiciyi koruyan bu özel kanunun çıkmasıyla genel hükümler karşısında öncelik hakkını sağlamış bulunmaktadır. Kaldı ki 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanunda hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümlere başvurulabileceği de açık olarak hüküm altına alınmıştır. (4077/30. Madde)

Tabi bu bağlamda söz konusu olan kredi kartı aidatının geriye dönük olarak bankadan talep edilmesine dayanak teşkil eden Borçlar Kanunu 125. Maddesi; alacakların 10 yıllık bir zamanaşımına tabi olduğuna hüküm kılmaktadır. Dolayısıyla bu yasal dayanaklardan yola çıkarak kullanmakta olduğunuz kredi kartınızdan alınan kart bedellerini geriye dönük olarak isteme hakkınız bulunmaktadır. Burada şu hususu belirtmekte yarar vardır. Söylem üzerinden hak talep edilmez. O zaman haklı olduğunuzu ispat edecek belgelerin varlığında hak arama yoluna gitmeniz sonuca ulaşmakta büyük fayda sağlamış olacaktır. Şayet bu belgeler elinizde yok ise bankanızdan isteme hakkına sahipsiniz. 

Bunun için 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 76- (1) Maddesi; Bankalar, müşterilerinin, verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına cevap verecek bir sistem kurmakla ve bu hizmetle ilgili bilgiyi müşterilerine bildirmekle yükümlüdür. Bankalar, kredi sözleşmelerinin onaylı bir örneğini müşterilerine vermek zorundadır. Talepleri hâlinde müşteri ile yapılan diğer işlemlere ilişkin her türlü belgenin bir örneği de müşterilere verilir.” hükmündedir. Dolayısıyla bu belgeleri temin ettikten sonra bankanın genel müdürlüğüne hitaben yazılmış bir “ihtarname”yi (E- Posta, Faks veya İadeli Taahhütlü Mektup şeklinde, tavsiyemiz iadeli taahhütlü mektup şeklinde göndermenizdir.) gönderip alınan bedellerin tarafınıza iadesini istemektir. Ve yine aynı kanun maddesi bankacılık hizmetlerinden kayanaklanan ihtilafların bireysel tüketici tarafından çözümünün 4077 Sayılı TKH Kanunun ilgili hükümleri dahilinde çözümlenmesi gerektiğini işaret etmektedir. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 76- (2) Maddesi; "Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan faaliyet konularına ilişkin olarak, bankalar ile bireysel müşterileri arasında akdedilecek sözleşmelerin şekil ve içeriğinde yer alması gereken asgarî hususlar ile tip sözleşmelerin uygulanacağı işlemler Kurulun uygun görüşü alınarak kuruluş birlikleri tarafından belirlenir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır." hükmündedir.
Bütün bunlara rağmen bir sonuç alamazsanız o zaman ikamet ettiğiniz yer veya banka genel müdürlüğünün bulunduğu yerde ki “Hakem Heyeti”ne müracaat etmelisiniz. Hakem heyetleri İlçelerde Kaymakamlıklarda, İllerde Valilik bünyesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinde bulunmaktadır. Buralara 2012 yılı için 1.161,67.-TL’nin altında bulunan şikayetlerde başvuru yapılması zorunludur. Hakem heyeti kararlarına karşı kararın taraflara tebliğ tarihi itibariyle 15 gün içinde bir üst merci olan Tüketici Mahkemesinde itiraz edilebilmektedir. Hakem heyeti kararına itiraz yapılmadığı takdirde karar kesinleşmiş olacağından mahkeme kararı niteliğindeki bu kararın icra etme kabiliyeti de bulunmaktadır.
Bu bilgiler ışığında aşağıdaki yol izlenmelidir.
1-    Bankanın Genel Müdürlüğüne “İHTARNAME” gönderilmelidir. (Bu iki nüsha olmalı ve bir nüshası posta ekleriyle birlikte sizde kalmalıdır.)
2-    Banka paranızı iade etmez ise Hakem heyetine başvuruda bulunmalısınız.
3-    Dilekçe Örneklerine http://www.tuketiciler.org/?com=files.read&ID=1&pID=183 linkinden ulaşabilirsiniz.

İHTARNAME ÖRNEĞİ;

İHTARNAME


İhtar Edilen Muhatap           : …………………………………………………………
Adresi                                               : ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

İhtar Eden (Keşideci)           : (Buraya adınız ve soyadınızı yazınız.)
Adresi                                               : (Buraya kendi adresinizi yazınız.)

İhtar Tarihi                            : …../….. /2012

İhtar Konusu                        : Kredi kartı aidat kesintilerinin geriye dönük olarak toplam bedeli olan “………. .-TL”nin tarafıma iadesinin yapılması ihtarıdır.

Açıklamalar                           :
1-)Bankanıza ait ……………………………………… nolu kredi kartı kullanıcısıyım. Bu kredi kartımı ……. Yıldır kullanmaktayım.

2-)Bankanız tarafından güncel posta adresime değişik tarihlerde gönderilen hesap ekstrelerinde “kredi kartı aidat bedeli kesintisi” adları altında toplamda “………… .-TL” bedel kesintilerinin yapıldığını tespit ettim. Alınan bu bedeller yasal değildir. Şöyle ki;

5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 24/4. Maddesi; Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz. Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez.”  ve yine aynı kanunun 44. Maddesi; “Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili uyuşmazlıklarda kart hamilinin tüketici olması halinde, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.” Hükümlerini içermektedir.

Ayrıca 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 76/2. Maddesi; Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan faaliyet konularına ilişkin olarak, bankalar ile bireysel müşterileri arasında akdedilecek sözleşmelerin şekil ve içeriğinde yer alması gereken asgarî hususlar ile tip sözleşmelerin uygulanacağı işlemler Kurulun uygun görüşü alınarak kuruluş birlikleri tarafından belirlenir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.” Hükmündedir. Ve yine aynı kanunun 76/1. maddesi hükmü gereği banka, yapılan tüm işlemlere ilişkin olarak tüketicinin istemesi halinde onaylı birer nüshasını müşterisini vermekle yükümlüdür hükmünü içermektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere banka belge vermekten imtina edemez. Ayrıca 5464 sayılı Kanunun11/1. Maddesine göre şikâyetimle ilgili gerekçelerinde yazılı olarak tarafıma 20 gün içinde verme zorunluluğunuz vardır.

Kaldı ki 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesi; “Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.

    Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.

    Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.
    Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez.

    Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir. Hükmündedir.

3-)Anılı bedelin toplamının geriye doğru ödenmesini geri isteme hakkım vardır. Çünkü 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 30. Maddesi; Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.” Hükmünden yola çıkarak Borçlar Kanunu 125. Maddesi; Bu kanunda başka suretle hüküm mevcut olmadığı takdirde, her dava on senelik müruru zamana tabidir.” Hükmünden hareketle ödemiş olduğum bedellerinin toplamının 10 yıllık zaman içerisinde geri isteme hakkım vardır.

4-)Sayın Muhatap; işbu ikame olunan nedenlerle tarafınızı yasal süresi içinde İHTAR etme hakkım doğmuştur. Anılı bedelin “………….. .-TL” işbu ihtarın tarafınıza tebellüğ edildiği tarih itibariyle 7 gün içinde “……………………………………………” nolu kredi kartı hesabıma, mevduat hesaplarına uygulanan en yüksek değişken faizin ilave edilerek toplamının mahsup edilmesini, Aksi takdirde ilgili mahkemeye müracaatla Aleyhinize davalar ikame olunacağını ve icra takibatı yapılacağını, bu uğurda sarf olunmuş ve olunacak mahkeme ve icra masrafları ile tutulacak avukat için takdir ve tespit olunacak ücreti vekaletinde keza şahsınıza ait ve raci olacağını ihbar ve ihtar ederim.


İhtar Eden (Keşideci)

(Ad, Soyad ve İmza)HAKEM HEYETİNE BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ;

T.C.
………………………………. KAYMAKAMLIĞI/ VALİLİĞİ
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na

Şikâyet Eden                          : ……………………………………………………….
Adresi                                     : ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

Şikâyet Edilen                        : ………………………………………………………..
Adresi                                     : ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

Şikâyetin Parasal Miktarı      : ………………….. .-TL.
Şikâyet Başvuru Tarihi         : ……/……/2012
Şikâyetin Konusu                 : Kredi kartı aidat kesintilerinin geriye dönük olarak toplam bedeli olan “………. .-TL”nin tarafıma iadesinin istemidir.
Açıklamalar                             :1-)………………………. Bankasına ait …………………………………………… nolu kredi kartı kullanıcısıyım. Bu kredi kartımı ……. Yıldır kullanmaktayım.

2-)Şikâyet edilen Banka tarafından güncel posta adresime değişik tarihlerde gönderilen hesap ekstrelerinde “kredi kartı aidat bedeli kesintisi” adları altında toplamda “………… .-TL” bedel kesintilerinin yapıldığını tespit ettim. Alınan bu bedeller yasal değildir ve haksız şarttır.

Şöyle ki;
5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 24/4. Maddesi; Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz. Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez.”  ve yine aynı kanunun 44. Maddesi; “Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili uyuşmazlıklarda kart hamilinin tüketici olması halinde, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.” Hükümlerini içermektedir.

Kanunun 11/1. Maddesi; Kart çıkaran kuruluşlar, kart ve ek kart hamillerinin kart kullanımıyla ilgili olarak yapacakları şikâyet ve itiraz başvurularını, başvuru tarihinden itibaren yirmi gün içinde hamilin başvuru yöntemi kullanılarak ve gerekçeli bir şekilde cevaplandırmak zorundadır…”

Ayrıca 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 76/2. Maddesi; Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan faaliyet konularına ilişkin olarak, bankalar ile bireysel müşterileri arasında akdedilecek sözleşmelerin şekil ve içeriğinde yer alması gereken asgarî hususlar ile tip sözleşmelerin uygulanacağı işlemler Kurulun uygun görüşü alınarak kuruluş birlikleri tarafından belirlenir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.” Hükmündedir.

Kaldı ki 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesi; “Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.
    Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.
    Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.
    Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez.
    Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir. Hükmündedir.

3-) Anılı bedelin toplamının geriye doğru ödenmesini geri isteme hakkım vardır. Çünkü 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 30. Maddesi; Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.” Hükmünden yola çıkarak Borçlar Kanunu 125. Maddesi; Bu kanunda başka suretle hüküm mevcut olmadığı takdirde, her dava on senelik müruru zamana tabidir.” Hükmünden hareketle ödemiş olduğum bedellerinin toplamının 10 yıllık zaman içerisinde geri isteme hakkım vardır.

4-)İşbu ikame olunan nedenlerle Bankanın Genel Müdürlüğüne hitaben yazılı olarak alınmış bedellerin tarafıma geri iadesi için  yasal süresi içinde …./…../2012 tarihinde İHTAR ettim. Ancak şikâyet edilen banka bu ihtara rağmen mağduriyetimi gidermemiştir.

Dilekçemizde belirttiğimiz anılı bedel  “………….. .-TL”nin tarafıma iadesinin kararının verilmesi için hakem heyetinize başvurmak zorunda kaldım.

Hukuki Sebepler            : 4822 ile değişik 4077 Sayılı TKH Kanun, BK. Ve diğer ilgili mevzuat.
Hukuki Deliller           : Kredi kartı ekstreleri, ödeme belgeleri, banka sistem kayıtları, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi ve sair deliller.

İstem Sonucu                : İzah edilen sebeplerden ötürü; kredi kartı hesabımdan kesilen toplam  “………………. .-TL”nin, mevduat hesaplarına uygulanan en yüksek değişken faizin ilave edilerek toplamının tarafıma iade edilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.


Şikâyet Eden
(Ad, Soyad ve İmza)
Yazı ve dilekçe örneklerini yazan: Mehmet İmrek

Önemli Not:Yargı kararları benzer konularda farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle sitemizde alınan dilekçe örnekleri bir yargı kararı niteliğinde değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sayın Blog okuyucusu,
Yorumunuz denetlendikten sonra yayınlanacaktır.

YENİ BLOG YAYINDA
TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ
TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ

Bizi Takip et

Facebook Takip et

Şimdi Saat

UYARI

UYARI: Mesaj gönderirken adınızı, soyadınızı mutlaka yazınız. Görüş, öneri ve şikayetlerinizi uzun yazmamaya özen gösteriniz. Özel isteklerde (Dilekçe vb. gibi) bulunmayınız, isteğiniz karşılanmaz.TÜKETİCİNİN SESİ blogspot.com