Drop

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Akan Pano


widgets

Ekmek İsraf Etmeyin

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim

11 Kasım 2010 Perşembe

YENİ BİR MAĞDURİYET ! KKDF MAĞDURLARI... PEKİ, NE YAPMALISINIZ?

Tepkiler:  
Çeşitli basın kuruluşları tarafından duyurulan ve tüketicilerin önceden bankalardan almış oldukları kredilerine uygulanan % 10 luk kkdf oranı, son yapılan zamla % 50 artırılarak % 15 oranına yükseltilmiştir.

Ancak bu artışın yeni verilecek olan kredilere uygulanması ve resmi gazeteden yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmesi gerekirken bankaların her zaman yaptıkları hukuksuzluk ile tüm kredi kullanıcılarına bu artış yansıtılmıştır.

Aslında bankaların denetimini yapmakla görevli olan BDDK ne yazık ki her zaman ki gibi yine bir basiretsizlik göstererek düzenleme ve denetleme yetkisini yapmamıştır. Çünkü bankaların bu keyfi hareketlerinde birçok tüketici yine mağdur edilmektedir. Nasıl mı? Anlatalım...

Kredi almak için herhangi bir bankaya gittiniz. Size uygun olan koşullarda krediyi aldınız ve  sözleşmenizide yaparak belirlenen ödeme planı içerisinde kredi taksitlerinizi ödemeye başladınız. Fakat bir süre sonra bankadan cep telefonunuza gelen bir SMS mesajında kkdf oranlarında yapılan değişiklik nedeniyle ödemelerinizi yaptığınız taksitlerinizin miktarı yükseltilerek değiştirilmiştir. Şimdi bu ödemeyi kendi ekonomik durumunuza göre önceden belirlemiş bulunmaktasınız. Bu durumda bütün hesaplarınız allak bullak olmuştur. Bir anda borcunuz yükselmiştir.

Yapılan bu değişiklik tamamen hukuksuzdur.

İzah etmek gerekirse; banka ile alınan krediye ilişkin olarak sözleşme yapılmıştır. Bu sözleşmede ki amaç taraflar arasında yapılan anlaşma ve hukuki dayanaklar neticesinde doğabilecek bir mağduriyet söz konusu olursa taraflar arasında akdedilmiş bu sözleşmeye uymayan taraf sözleşme hükümlerine uymamaktan dolayı mahkum edilir. Buraya kadar tamam.

4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında ki kanunun 10, 10/A ve 10/B maddelerinde kredi sözleşmelerinde hangi maddelerin zorunlu olarak bulunacağını belirtmektedir. Kaldı ki yine aynı kanunun 6/V maddesi "bir sözleşme şartı tüketici ile müzakere edilmeden tüketici aleyhinde kullanılamaz. Eğer kredi veren bu şartın müzakere edildiğini ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir."demektedir.

Tüketici Kredisi
Madde 10- (Değişik: 6/3/2003-4822/15 md.) Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.
Sözleşmede;
a) Tüketici kredisi tutarı,
b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,
c) Faizin hesaplandığı yıllık oran,
d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,  yer alır.

Kredi Kartları
Madde 10/A- (Ek: 6/3/2003-4822/16 md.) Kredi kartı ile mal veya hizmet alımı sonucu nakdi krediye dönüşen veya kredi kartı ile nakit çekim suretiyle kullanılan krediler de 10 uncu madde hükümlerine tabidir.
Kredi veren tarafından artırılan faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamaz.

Konut Finansmanı Sözleşmeleri
Madde 10/B – (Ek: 21/2/2007-5582/24 md.) Konut finansmanı kuruluşları tüketicilere sözleşme öncesinde kredi veya finansal kiralama işlemleri ile ilgili genel bilgiler vermek ve tüketiciye teklif ettikleri kredi veya finansal kiralama sözleşmesinin koşullarını içeren Sözleşme Öncesi Bilgi Formu vermek zorundadır. Tüketici teklifi kabul edip etmemekte serbesttir. 
Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen şartlar, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez. 
 
Bu bağlamda tüketici şu yolu izlemelidir...

Banka tarafından kendisine bildirilen tutarı bankaya ödemeli ve ödeme belgesinin üzerine "bu artışı kabul etmiyorum.geriye dönük olarak uygulanamaz." şerh'ini not olarak düşmelidir.
Eğer kredi taksitlerini mevcut mevduat hesabından otomatik talimatlı olarak ödüyorsa, o zaman "Bankanın Genel Müdürlüğüne" hitaben yazılmış "İhtarname" yi  tüketicinin, yazılı olarak yukarıda belirtilen notu ve yasal dayanakları olan 4077/6, 10, 10/A ve 10/B maddelerine aykırılık teşkil etmekte olduğunu, bunun neticesinde mağdur olduğunu, bankanın önceden yapılmış mevcut sözleşmeyi tek taraflı olarak sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştiremeyeceğini ve yapılan artışın geriye dönük olarak uygulanamayacağını akdedilen sözleşme hükümlerine aynen riayet edilmesini; aksi takdirde yasal yollara başvurmak zorunda kalacağını ihtar' en belirterek iadeli taahhütlü mektup ile göndermelidir.

Bankanın bütün bunlara rağmen olumlu yaklaşmaması halinde tüketicin hakem heyetine bir dilekçe ile müracaat etmesi gerekir.Hakem heyetleri ilçelerde kaymakamlıklarda, illerde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinde bulunmaktadır. Dilekçeye sözleşme (Varsa), ödeme belgeleri, kredi taksit ödeme çizelgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri ve diğer (Yazışmalar) belgelerde eklenmelidir.

Hakem heyetine müracaat ederken aşağıdaki dilekçe örneğini kullanabilirsiniz.

T.C.
…………………………….. KAYMAKAMLIĞI
(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

Şikâyet Eden                      :
Adresi                                  :
E-Posta & Tel.                    :
Şikâyet edilen                    :
Adresi                                  :
Şikâyetin Parasal Değeri :
Şikâyetin Konusu              : Kredi sözleşmesinin banka tarafından süresi içerisinde  aleyhime değiştirmesi ve mağduriyetime sebebiyet vermesinin sonlandırılması istemidir.
Açıklamalar                        : 1-)…………………. Bankasından …. / … /.20…. tarihinde ………………… kredisini yıllık ………. Faiz ile ve % 10 (k.k.d.f.) oranı üzerinden hesaplanmış olarak toplamda ……………………….- TL. aldım.
2-)Bu ……………… kredisi …………. Ay vade ile aylık …………………….- TL. sı olarak ödenmektedir.
3-)Sözleşmede vergi oranlarında yapılacak artışa ilişkin olarak açık bir madde bulunmamaktadır. Dolayısıyla kreditör banka verilen krediyi her türlü risk hesaplamasını yaparak vermektedir.
4-)……………….. Bankası tarafından cep telefonuma gelen mesajında ödemekte olduğum kredi taksitlerinde (k.k.d.f.) oranlarında yapılan artış nedeniyle artış yapıldığını belirterek sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirmiştir.
5-)4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında ki kanunun 10, 10/A ve 10/B.maddesi Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.”
Sözleşmede;
a) Tüketici kredisi tutarı,
b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,
d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,  

10/A maddesi;Kredi veren tarafından artırılan faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamaz.
6-)4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında ki kanunun 6.maddesi Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine  dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.
Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.”
7-)İşbu nedenlerden dolayı ……………….. Bankası’ndan aldığım ve düzenli şekilde ödemelerini yaptığım kredimin taksitlerinin muhatap banka tarafından sözleşmemin devam ettiği bu süre içerisinde aleyhimde olumsuz sonuçlara ve telafisi güç maddi ve manevi zararlara yol açacak bir şekilde değiştirme kararının uygulanmasının reddine ve mevcut sözleşmenin aynen devamına karar verilmesi için hakem heyetinize başvurmak zaruretim doğmuştur.
HUKUKİ GEREKÇELER                 : 4077 Sayılı Kanun ve diğer ilgili tüm mevzuat.
SÜBUT DELİLLERİ           : Banka sistem kayıtları, sözleşme, ödeme belgeleri, bilirkişi incelemesi ve ispata yarar her türlü delil.
TALEP SONUCU            : Yukarıda açıklanan nedenlerle; Banka ile yapılmış mevcut sözleşmenin önceki şartlar ile aynen devamına, banka tarafından fazladan alınmış bulunan ödemelerin tarafıma iadesine ve bundan sonra banka tarafından yapılacak değişikliklerin hukuki sorumluluklarından mesul tutulamayacağıma karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.      /     /2010
Şikayet Eden
(Ad, Soyad ve İmza)


Tüketicilerin bu mağduriyette izleyecekleri yol yukarıda izah edilmiştir. Yalnız bu işin burada bırakılmaması da gerekmektedir.Çünkü bu gibi hukuksuzluklara sessiz kalmak ardı arkası gelmeyecek yeni hukuksuzluklara meydan verecektir. Bir mektup yazarak Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN' a bu durumu şikayet etmelisiniz. Sessiz kalmak kabullenmek demektir. O zaman haykırmanın vaktidir.
Bankaların Soygununa ve hukuksuzluklarına  yeter  artık.

Yazan:Mehmet İMREK

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Sayın Blog okuyucusu,
Yorumunuz denetlendikten sonra yayınlanacaktır.

YENİ BLOG YAYINDA
TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ
TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ- YAYINDA - TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ

Bizi Takip et

Facebook Takip et

Şimdi Saat

UYARI

UYARI: Mesaj gönderirken adınızı, soyadınızı mutlaka yazınız. Görüş, öneri ve şikayetlerinizi uzun yazmamaya özen gösteriniz. Özel isteklerde (Dilekçe vb. gibi) bulunmayınız, isteğiniz karşılanmaz.TÜKETİCİNİN SESİ blogspot.com